Second World War

[PL] Druga wojna światowa

[LT] Antrasis pasaulinis karas

[ENG] In 1939, Lithuania found itself in the Soviet sphere of influence, after the amendments to the Molotov-Ribbentrop Pact (according to which it was to be included in the German zone). After the aggression to Poland, Vilnius was returned to Lithuania. This aggression provoked the second largest armed conflict on the old continent, which engulfed the whole world. After the war, both Poland and Lithuania were incorporated into the Soviet Eastern Bloc.

[PL] W 1939 roku Litwa znalazła się w radzieckiej strefie wpływów, po wprowadzeniu poprawek do Paktu Ribbentrop-Mołotow (według którego miała się znaleźć w strefie niemieckiej). Po agrsję na Polskę, Wilno zostało zwrócone Litwie. Agresja ta sprowokowała drugi największy konflikt zbrojny na starym kontynencie, który pochłonął cały świat. Po wojnie, zarówno Polska, jak i Litwa zostały wcielone do sowieckiego bloku wschodniego.

[LT] 1939 m. Po Molotovo-Ribbentropo pakto pakeitimų (pagal kuriuos ji turėjo būti įtraukta į Vokietijos zoną) Lietuva atsidūrė sovietų įtakos sferoje. Po agresijos Lenkijai Vilnius buvo grąžintas Lietuvai. Ši agresija išprovokavo antrą pagal dydį ginkluotą konfliktą senajame žemyne, kuris apėmė visą pasaulį. Po karo tiek Lenkija, tiek Lietuva buvo įtrauktos į sovietinį Rytų bloką.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now